SÄRSKILDA VILLKOR

1 ALLMÄNT

Dessa särskilda villkor gäller mellan Stanley Security Sverige AB (”Leverantören”) och det företag (”Kunden”) som anges som beställare på omstående sida i larmkontraktet (”Larmkontraktet”). Avtalet mellan Leverantören och Kunden (”Avtalet”) består utöver Larmkontraktet av dessa särskilda villkor, Avtalsbestämmelser Stanley Security Sverige AB A, B, C och D . Dessa avtalsbestämmelser finns att ta del av på Leverantörens hemsida www.stanleysecurity.se/avtalsbestammelser eller kan beställas från Leverantörens Kundtjänst.

2 VILLKOR FÖR AVTALET

Leverantören kommer i samband med eller efter att Avtalet har ingåtts göra en kreditkontroll avseende Kunden. Om det vid kreditkontrollen framkommer att Kunden inte uppfyller Leverantörens krav på kreditvärdighet eller om det finns skäl att anta att Kunden inte kommer fullgöra villkoren i Avtalet äger Leverantören inom skälig tid från Avtalet ingicks säga upp Avtalet med omedelbar verkan utan någon ersättningsskyldighet för endera part.

3 ABONNEMANG

Abonnemanget omfattar de tjänster som särskilt angivits samt markerats med kryss i Larmkontraktet och benämns vidare nedan som ("Tjänsten"). Leverans sker i enlighet med punkt 9. Tjänsten erhålls i beställd och avtalad konfiguration som ej går att ändra utöver vad Avtalet medger.

4 ÅTGÄRDSINSTRUKTION

Kunden godkänner genom Avtalet den Åtgärdsinstruktion som vid var tid gäller för Tjänsten. Leverantören vidtar vid larm åtgärder i enlighet med Åtgärdsinstruktion. Leverantören åtar sig inte att vid larm kontakta annan myndighet, företag eller person än de som särskilt anges i Åtgärdsinstruktion. Kunden och användaren av Tjänsten svarar för att de kontaktpersoner som Kunden angett i Tjänsten är väl informerade och utbildade i vad som ingår i kontaktpersonens ansvar och befogenhet. Leverantören garanterar ej att annan information som Kunden själv lägger till där så är möjligt beaktas vid utförande av Tjänsten.

5 ÖVERVAKNING

5.1 Larmmottagning/larmförmedling
Abonnemanget omfattar larmmottagning och larmförmedling. Leverantören tar emot larm från Tjänsten och förmedlar larm enligt Åtgärdsinstruktion. Leverantören tillhandahåller användarstöd via www.stanleyguard.se

5.2. Video- och ljudsekvenser
Vid larm från Tjänsten utför Leverantören granskning i enlighet med Åtgärdsinstruktion av överförda video- och ljudsekvenser för att göra en bedömning av situationen efter rådande förhållanden och ansvarar ej för de eventuella kostnader som åtgärder initierade av den gjorda bedömningen kan leda till. Alla video- och ljudsekvenser lagras på Leverantörens servrar. Kunden och användaren av Tjänsten ansvarar för att video- och ljudsekvenser går att skicka vid larmtillfället. Kunden och användaren av Tjänsten är medveten om att mobiltelefonens placering direkt påverkar möjligheten till att skicka video- och ljudsekvenser samt dess innehåll och därmed Leverantörens möjlighet att använda dem. Går situationen p g a bristande eller uteblivna video- och ljudsekvenser ej att fastställa som hotfull eller att nödsituation föreligger ansvarar Leverantören ej för att åtgärder vidtas i enlighet med hot- eller nödsituation.

5.3 Position
Leverantören förmedlar vid larm koordinater för senaste registrerade position och utför spårning på karta samt bistår Kontaktperson och/eller Polis/Räddningstjänst med förändringar av position om så begärs. Kontaktperson har möjlighet att löpande erhålla aktuella uppgifter om Kundens position via det e-postmeddelande och SMS de erhållit vid larm. Leverantören har när som helst rätten att avbryta pågående samtal med Polis/Räddningstjänst eller Kontaktperson i händelse av nya larm. Leverantören ansvarar ej för att Polis/Räddningstjänst eller Kontaktperson hittar användaren eller mobiltelefonen samt ansvarar ej för att användaren har kontinuerlig kontakt med GPS-satelliter och telenät. GPS-position är endast möjligt att erhålla utomhus. Inomhusposition bestäms med nätverkstriangulering vilket endast ger en ungefärlig positionsbestämning.

5.5 Larmförmedling till polis/Räddningstjänst
Leverantören förmedlar larm till Polis/Räddningstjänst i enlighet med Åtgärdsinstruktion. Leverantören ansvarar ej för att Polis/Räddningstjänst rycker ut på av Leverantören förmedlade larm. Kunden svarar för de kostnader Polis/Räddningstjänst kan komma att debitera. Kunden och användaren av Tjänsten är medveten om sitt ansvar att själv återkalla eventuella obefogade larm genom att kontakta Polis/Räddningstjänst och Leverantörens Säkerhetscenter.

5.7 Nedklassning av Tjänst
Vid upprepade falsklarm från Kunden och användaren av Tjänsten äger Leverantören rätt att inte förmedla larm från Tjänsten till Utryckningsväktare, Polis och/eller Räddningstjänst utan enkom till Kundens eller enskild användares registrerade kontaktpersoner.

6 KUNDENS ANSVAR

6.1 Datakommunikation & GPS
Tjänsten kräver mobil datakommunikation (GPRS, 3G, 4G eller WiFi) för att fungera. Leverantören tar inte ansvar för signalstyrka, täckning eller överföringsavbrott i telenät och/eller GPS-satelliters tillgänglighet som kan påverka larmförmedlingen från mobiltelefonen.

6.2 Geografisk täckning
Tjänsten är tillgänglig både i Sverige och utomlands så länge datakommunikation enligt punkt 6.1 går att uppnå. Kunden ansvarar för kostnader som beror på användande i i både inhemska och utländska nät.

6.3 Batteriladdning
Kunden och användaren av Tjänsten ansvarar för att mobiltelefonen hålls laddad kontinuerligt. Leverantören har ej möjlighet att säkerställa, kontrollera eller avisera brist på laddning av användarens mobiltelefonladdning.

6.4 Förutsättningar och åtaganden
Kundens och användaren av Tjänstens medverkan för att upprätthålla Tjänstens funktionalitet är helt avgörande och medför följande åtaganden från Kunden/användaren av Tjänsten, som måste efterlevas för att Leverantören skall kunna uppfylla sina åtaganden enligt detta Avtal.
• Kunden eller användaren av Tjänsten får ej skicka eller på annat sätt publicera obehörig marknadskommunikation (t.ex. spam) på STANLEY Guard™;
• Kunden eller användaren av Tjänsten får ej samla in andra användares innehåll eller information, eller på annat sätt ansluta till STANLEY Guard™, bland annat genom att använda automatiska metoder (te x robotar);
• Kunden eller användaren av Tjänsten får ej ladda upp virus eller annan skadlig kod;
• Kunden eller användaren av Tjänsten får ej begära inloggningsuppgifter eller försöka få tillgång till ett konto som tillhör någon annan;
• Kunden eller användaren av Tjänsten får ej skrämma eller trakassera någon annan användare;
• Kunden eller användaren av Tjänsten får ej publicera innehåll som är hatiskt, hotfullt eller pornografiskt; uppviglar till våld; eller innehåller nakenhet eller stötande grafik eller meningslöst våld;
• Kunden eller användaren av Tjänsten får ej använda STANLEY Guard™ för olagliga, vilseledande, skadliga eller diskriminerande syften;
• Kunden eller användaren av Tjänsten får ej göra något som kan inaktivera, överbelasta eller försämra STANLEY Guard™;
• Kunden eller användaren av Tjänsten får ej underlätta eller uppmuntra till brott mot detta avtal.

6.5 Begränsning i användandet av tjänsten
Följande åtaganden gäller, utöver det som i övrigt står i detta avtal, för STANLEY Guard™ användare i samband med registrering och för att upprätthålla säkerheten av det personliga kontot:
•Kunden eller användaren av Tjänsten får ej använda Tjänsten för att spela in ljud- och videosekvenser av situationer som ej ligger inom ramen för Tjänstens tilltänkta användningsområde, d v s för skyddet av den personliga säkerheten.
• Kunden eller användaren av Tjänsten får ej ladda upp innehåll på STANLEY Guard™ som gör intrång eller kränker någon annans rättigheter eller på annat sätt bryter mot lagen. Leverantören har rätt att radera sådant material.
• Kunden eller användaren av Tjänsten får ej uppge några falska personuppgifter på STANLEY Guard™, eller skapa ett konto för någon annan än sig själv utan Leverantörens tillstånd;
• Kunden eller användaren av Tjänsten får ej skapa mer än en personlig profil;
• Om Leverantören av giltiga skäl inaktiverar Kundens konto, får Kunden eller användare av Tjänsten ej skapa ett nytt utan Leverantörens tillåtelse;
• Kunden eller användaren av Tjänsten får ej använda sin personliga profil i eget vinstsyfte;
• Kunden eller användaren av Tjänsten skall hålla sina tredjepartskontaktuppgifter och innehåll korrekta och uppdaterade;
• Kunden får ej dela ut sitt lösenord, låta någon annan få tillgång till sitt konto, eller göra något annat som kan äventyra säkerheten för sitt konto;
• Kunden eller användaren av Tjänsten får ej överföra sitt konto till någon annan.
Om Kunden eller användaren av Tjänsten inte uppfyller de skyldigheter som anges i denna bestämmelse och i övrigt i detta Avtal ska Kunden ersätta Leverantören för den skada Leverantören lider på grund därav.

7 PERSONUPPGIFTER OCH ÄGANDERÄTT M.M.

7.1 Personuppgifter
Kundens eller användares personuppgifter är viktiga för Stanley Security Sverige AB. Vi har skapat en personuppgiftspolicy för att säkerställa att du är medveten om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna personuppgiftspolicy i sin helhet och att använda den för att göra medvetna val kring hur du använder STANLEY Guard™. Personuppgiftspolicyn finns på Leverantörens webbsida www.stanleyguard.se eller kan beställas från Leverantörens Kundtjänst.

7.2 Äganderätt av material
Kunden eller användare av tjänsten överlåter inte äganderätten av innehållet som Kunden laddar upp på STANLEY Guard™ webbsidan direkt och/eller via STANLEY Guard™ Appen. Kunden eller användare av Tjänsten kan kontrollera hur detta delas med Kundens kontaktpersoner genom sin personliga inloggning på STANLEY Guard™ webbsidan.
Allt innehåll som laddas upp görs med förbehåll av och på basis av nedanstående rättigheter och skyldigheter:

• Kunden eller användare av Tjänsten ger Leverantören en icke-exklusiv, överförbar, underlicensierbar, royaltyfri, världsomfattande och evig licens i alla IP som finns i eller i samband med något innehåll som Kunden eller användare av Tjänsten laddar upp till och/eller publicerar på eller i anslutning med STANLEY Guard™ eller Leverantörens hemsida och benämns vidare nedan som ("IP-licens"). Med "IP-licens" avses alla immateriella rättigheter i eller i samband med innehåll, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, mönsterrätt, varunamn och varumärken, patent (och alla program för desamma), sekretess, know-how, och i varje enskilt fall, både registrerade och oregistrerade sådana.
• Leverantören kan använda sådan IP-licens på varje rimligt sätt i samband med drift, marknadsföring och/eller främjande av STANLEY Guard™ verksamheten och de tjänster som skall levereras till Kunden från tid till annan, inklusive, utan begränsning till att reproducera, distribuera, skapa bearbetningar från och/eller visa, avslöja och utföra någon eller alla sådant innehåll.
• Leverantörens rättigheter enligt IP-licensen kommer att avslutas när Kunden avslutar sitt STANLEY Guard™ konto, utan att det påverkar de rättigheter som uppkommit dessförinnan.
• När Kunden eller användare av Tjänsten raderar IP-innehåll raderas det på ett sätt som liknar att tömma papperskorgen på en dator. Observera dock att borttaget innehåll kan bevaras i säkerhetskopior under en rimlig tidsperiod, men kommer inte att vara tillgängligt för andra om det ej så begärs enligt lag, vid t ex användning som bevis i domstol.

8 FELANMÄLAN OCH SUPPORT

Kunden eller användare av Tjänsten ansvarar för att mobiltelefonens inställningar är korrekt uppsatta för att möjliggöra Tjänsten och ansvarar för att verifiera inställningar, funktioner och abonnemang i mobiltelefon. Kvarstående problem med Tjänsten undersöks av Kunden eller användare av Tjänsten i första hand via användarmanual och FAQ på www.stanleyguard.se. Problem som efter Kundens kontroller bedöms bero på Tjänsten felanmäls på  www.stanleyguard.se.

9 LEVERANS OCH HYPERLÄNKAR

Leverantören tillser leverans av inloggningsinformation och nedladdning av programvara direkt till användaradressen enligt Avtalet. Leverans sker via e-post och SMS. Kunden ansvarar för möjligheten att öppna och följa länkar i e-post och/eller SMS samt nedladdning av programvara. Tjänsten kan inkludera hyperlänkar till andra webbsidor som inte ägs och/eller kontrolleras av Leverantören. Leverantören ansvarar ej för deras tillgänglighet, innehåll, policies eller metoder. Användandet av sådana webbsidor kan omfattas av villkor och bestämmelser och Kunden ansvarar själv för att försäkra sig om omfattningen av sådana villkor och bestämmelser för att avgöra om webbsidan skall användas.

10 ABONNEMANGSAVGIFT OCH FAKTURERING

Abonnemangsavgiften ska erläggas av Kunden mot faktura förskottsvis per kvartal enligt vad som anges i Larmkontraktet senast den första dagen i respektive period. Från och med faktisk leveransdag av Tjänsten till abonnemangstidens början debiteras en initialavgift. Initialavgiften uppgår till 1/90 av beräknad kvartalsavgift per dag.
Mervärdesskatt tillkommer för alla avgifter och kostnader. Abonnemangsavgiften och andra avgifter omfattar ej eventuella övriga skatter och avgifter ålagda av stat, kommun eller myndighet föranledda av detta Avtal. Eventuella skatter och avgifter ska betalas av Kunden vid anfordran. Leverantören förbehåller sig rätten att ta ut en faktureringsavgift. För övriga tjänster som Kunden erhåller, såsom uttryckning, vakttjänst, akuta reparationstjänster med mera, och som inte uttryckligen anges omfattas av abonnemangsavgiften debiteras särskilt och en separat faktura skickas till Kunden. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta om en och en halv gånger dröjsmålsräntan enligt räntelagen (1975:635) eller vid var tid gällande förseningsavgift. Denna bestämmelse utesluter dock inte betalningsansvar på förfallodagen. Leverantören äger därtill rätt att utta avgift för betalningspåminnelse och inkassokrav enligt gällande lagstiftning därom. Leverantören äger rätt att under avtalstiden förändra avtalade avgifter för det fall Leverantörens kostnader för personalens löner, lönebikostnader, materiel, transport, mervärdesskatt samt andra skatter, tullar och övriga kostnader ändras. Leverantören ska vid ändrade avgifter omedelbart meddela Kunden skriftligen om förändringen.

11 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

11.1 Kundens överlåtelse av Avtalet
Kunden kan efter Leverantörens skriftliga medgivande överlåta detta Avtal på ny kund. Detta förutsätter dock att Kunden inte har några ekonomiska skulder till Leverantören och att den nya Kunden kan godkännas efter kreditprövning av Leverantören. Leverantören tar ut en avgift för överlåtelsen.

11.2 Leverantörens överlåtelse av Avtalet
Leverantören äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man eller anlita underleverantörer för fullgörande av detta Avtal.
Kunden godkänner härmed att Leverantören utan föregående meddelande äger rätt att pantsätta, sälja eller på annat sätt överlåta Tjänsten och de rättigheter som Leverantören har enligt detta Avtal till en tredje man, inklusive finansiella institut. När en sådan överlåtelse skett förbehåller sig Leverantören och/eller förvärvaren rätten att meddela sådan överlåtelse till Kunden, som därefter är skyldig att till förvärvaren betala de belopp som förfaller till betalning efter dagen för överlåtelsen. I händelse av överlåtelse ska förvärvaren erhålla samtliga Leverantörens rättigheter med anledning av Avtalet, särskilt rätten att erhålla abonnemangsavgift och andra avgifter som följer av Avtalet. Leverantören ska emellertid förbli ansvarig för de skyldigheter som föreskrivs i detta Avtal. Kunden avstår härmed oåterkalleligen från alla krav och anspråk mot någon framtida förvärvare av Leverantörens rättigheter med hänsyn till eventuella överträdelser av sådana skyldigheter av Leverantören under avtalstiden, vare sig före eller efter överlåtelsen.

12 LEVERANTÖRENS ANSVAR

Leverantören åtar sig att vid fel i Tjänsten vidtaga rättning. Leverantörens ansvar omfattar endast fel i Tjänsten som uppstår under Avtalets löptid och som ej är beroende av fel i Kundens egen utrustning eller utrustning utanför Leverantörens kontroll. Vidare ansvarar ej Leverantören för fel i tjänsten som orsakats yttre omständigheter såsom åska, blixtnedslag eller störningar i el- eller telenätet.

Leverantören ansvarar för och ska ersätta skada eller förlust som Leverantören orsakar Kunden enligt vad som följer av denna bestämmelse utöver det som anges i Avtalsbestämmelser för Stanley Security Sverige AB, A, B, C och D.

a) Leverantörens ansvar omfattar endast sak- och/eller personskada som Leverantören vållar uppsåtligen eller av vårdslöshet.
b) Ersättning för skada förorsakad av leverantörsförsening av leverans och uppkoppling lämnas ej. Leverantörens ansvar omfattar således ej heller skada eller förlust som inträffar under tiden mellan planerat leveransdatum och genomförd leverans och uppkoppling.
c) Leverantörens skadeståndsskyldighet till följd av detta Avtal är begränsat till ett totalt belopp motsvarande 5 gånger det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
d) Leverantören är inte ansvarig för skada eller förlust på grund av att Kunden eller användare av Tjänsten inte har förvarat sina inloggningsuppgifter på ett betryggande sätt, samt skada eller förlust där Kunden eller användare av Tjänsten vid kontrolluppringning uppgett att vidare insats ej ska ske.

13 AVTALSTID

Avtalet gäller från och med då båda parter undertecknat Larmkontraktet. Under förutsättning att uppsägning av Avtalet inte skett enligt punkt 2 efter genomförd kreditkontroll gäller Avtalet intill slutet av den abonnemangstid som anges i Larmkontraktet. Efter abonnemangstidens slut förlängs Avtalet automatiskt med tre (3) månader i taget, om inte skriftlig uppsägning från någondera part skett senast 3 månader före utgången av abonnemangstiden eller pågående förlängningsperiod. Abonnemangstiden inleds den första dagen i det kalenderkvartal som infaller närmast efter den dag då Tjänsten levererats. Avtalet kan inte sägas upp i andra fall än som anges i detta Avtal. Observera att endast borttagning av STANLEY Guard™ från mobiltelefonen inte gäller som giltig uppsägning av Tjänsten. 

14 MEDDELANDEN
Meddelanden i anledning av Avtalet som ska vara skriftliga ska ske genom brev, fax eller e-post. E-post och fax till av Kunden uppgiven e-postadress eller faxnummer ska anses ha nått Kunden samma dag som det avsändes. Brev som avsänts till den andra parten senast uppgivna adress ska anses ha nått den mottagande parten sjunde dagen efter avsändandet.

15 ÖVRIGA VILLKOR

15.1 Hinder för utnyttjande av tjänster enligt Avtalet

Leverantören ansvarar ej gentemot Kunden för eventuella hinder vid utnyttjandet av Tjänster enligt detta Avtal till följd av lagstiftning, myndighetsbeslut eller annan anledning eller omständighet utanför Leverantörens kontroll. Sådan begränsning berättigar således inte Kunden till någon som helst ersättning eller nedsättning av abonnemangsavgiften.

15.2 Ändringar och tillägg

Leverantören äger rätt att ändra Avtalet genom att skriftligen meddela detta till Kunden. Om ändringen väsentligen förändrar Kundens rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet och Kunden ej accepterar de nya villkoren äger Kunden rätt att inom en (1) månad efter det att de nya villkoren sänts till Kunden skriftligen säga upp Avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid. Andra ändringar eller tillägg till detta Avtal ska vara bindande för parterna endast i de fall dessa skett skriftligen och undertecknats av båda parter eller följer av Avtalet i övrigt.

15.3 Avgränsningar och Tredje part

Observera att Leverantören inte garanterar eller antyder att STANLEY Guard™ ersätter eller kompletterar Räddningstjänst och/eller Polis eller Kundens eller användare av Tjänstens egna försiktighetsåtgärder. Kunden eller användare av Tjänsten använder Tjänsten på egen risk. Leverantören tillhandahåller STANLEY Guard™ "i befintligt skick" utan uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång i tredje parts rättigheter. Leverantören är inte ansvarig för åtgärder, innehåll, information eller data hos tredje part och Kunden befriar härmed och håller skadelösa, nu och framdeles Leverantören, dess chefer, tjänstemän, anställda och agenter från alla anspråk och skador, kända och okända, som härrör från eller pånågot sätt i samband med varje anspråk Kunden har mot en sådan tredje part.

Ring oss idag för mer information

KONTAKTA OSS

Företagets certifieringar